Nakladatelství Nakladatelský servis Esperanto
Language/Lingvo/Sprache
Vyhledávání
Akce
Publikace v češtině, němč., angl. a francouzštině
Jazykové příručky
Odborná literatura
Krásná literatura
Publikace v esperantu
Jazykové příručky
Odborná literatura
Krásná literatura
Košík

KAEST

Untitled Document

Myšlenka organizovat setkání vědců -esperantistů pod názvem Aplikace esperanta ve vědě a technice (Apliko de Esperanto en Scienco kaj Teĥniko = AEST) se zrodila před téměř třemi desítkami let v tehdejším Československu. Mějme na paměti, že tehdy byla možnost účasti na mezinárodních setkáních omezená, nejen vzdáleností a nákladností cesty, ale také tzv. "železnou oponou", která tehdy dělila svět politicky na Západ a Východ. Volnost cestování byla velice omezená především z Východu. Tím cennější bylo každé setkání přístupné také pro účastníky z Východu.

První řadu těchto odborných setkání pořádaly střídavě Vědecko-technické sekce zemských esperantských svazů, tj. slovenského a českého. Jednalo se o semináře nebo konferece a vždy bylo stanoveno jedno hlavní odborné téma. První AEST v roce 1978, uspořádaný ve slovenské Žilině, ještě sice neměl speciální hlavní téma, druhý roku 1980 v průmyslovém Ústí nad Labem se již zabýval problematikou životního prostředí, třetí roku 1981, znovu v Žilině, podrobně prodiskutoval využití počítačů. Roku 1982 se konal čtvrtý AEST v Českých Budějovicích, který upozornil účastníky na energii jako celosvětový problém. Pátý v roce 1984 v Brně jednal o perspektivách světové produkce potravin, šestý z první série a poslední "slovenský" AEST se konal 1988 v Popradu a zabýval se racionalizací ve vědě a technice. Skutečně poslední z této série byl seminář, který se konal v jihomoravském městě Strážnice, jehož stěžejním tématem byla železniční doprava; tento AEST byl chápám jako příprava českých esperantistů-odborníků na 43. kongres IFEF (Internacia Fervojista Esperanto-Federacio = Mezinárodní železničářská esperantská federace), který se konal v květnu 1991 v Olomouci. Kromě výše uvedeného se na odborných setkáních vždy diskutovalo také o problémech odborného jazyka, terminologie, názvosloví. Vždy byl vydán, zpravidla před seminářem (konferencí) sborník přednášek. Tyto sborníky jsou dosud zajímavý zdroj odborných textů v esperantu, jak z hlediska terminologického tak i čistě odborného, i když bereme v úvahu, že vývoj věd za tu dobu pokročil.

Po první sérii následovala relativně dlouhá přestávka - v listopadu 1989 proběhl v Československu politický převrat, ostatně k tomu došlo v té době ve všech "východoevropských státech. A politické "zemětřesení" způsobilo také ekonomické zmatky - odborníci-esperantisté se museli zabývat jinými důležitými záležitostmi hospodářského rázu.

Až téměř po deseti letech převzala myšlenku těchto užitečných odborných akcí Kongresová a vzdělávací agentura Petra Chrdleho - KAVA-PECH. První setkání proběhlo jako "kolokvium", další jako "konference", proto zkratka KAEST, jak je známa v esperantských odborných kruzích.

První KAEST 1998 se konal v Praze. Hlavním tématem byly Moderní prostředky komunikace, dvě další témata studovala terminologické problémy aplikace esperanta a jiná témata vědy a techniky. Zahrnoval celkem 24 přednášek, 7 k hlavnímu tématu.

Druhý KAEST 2000 se konal opět v Praze. Hlavním tématem byla Ekonomie na prahu třetího tisíciletí. K hlavnímu tématu hovořilo 7 přednášejících. Větší množství přednášek se týkalo tématu Terminologické problémy odborných užití esperanta - celkem 10. Zbylé 4 přednášky byly na různá odborná témata.

KAEST 2002 se konal v Dobřichovicích - městečku poblíž Prahy, kde také sídlí firma KAVA-PECH. Bylo určeno hlavní téma: Elektronické prostředky. K tomuto tématu se vztahovalo 7 přednášek. Dalších 16 studovalo terminologické problémy Esperanta a jiná odborná témata. Na konci této konference bylo také rozhodnuto, že všechny budoucí KAEST (organizované firmou KAVA-PECH) se uskuteční v Dobřichovicích, vzhledem k příznivým podmínkám – jak ubytování tak přednášky „pod jednou střechou“, totiž v pensionu „Sokol“.

KAEST 2004 měl dvě témata, Odborně o esperantu, který si vzal na mušku terminologické a zejména odborně-jazykové problémy, a Esperantem o vědě, ten studoval záležitosti z různých vědních oborů.. Prvního tématu se týkalo 8 přednášek, druhého 3.

KAEST 2006 jednal ve třech sekcích: Jazyk a internet, o tomto moderním a zajímavém tématu se mluvilo v 6 přednáškách, druhá sekce Jazykové studie neinformovala je o čistě terminologických záležitostech, ale také o historii esperanta, 6 přednáškami. Přírodovědecké studie, ve 4 přednáškách, se týkaly především oboru životního prostředí a hygieny práce.

KAEST 2008 měl sekce dvě: Všeobecně odborná část obsahovala 10 přednášek, Jazyková část 5 přednášek. Tématika nebyla záměrně přísně vymezena, byly předneseny přednášky z nejrůznějších oborů, mnohé velmi úzce specializované a zajímavé. Během této konference se také konal seminář o Vikipedii, jak teoretický tak praktický, který vyvolal značnou pozornost.

Dodejme ještě, že pro KAEST, tj. pro druhou řadu těchto podniků, byl zvolen jiný postup při vydávání sborníků přednášek - také nyní má každý KAEST tištěný sborník, ale sborníky jsou vydávány až po setkání, aby autoři mohli případně upravit svou přednášku na základě proběhlé diskuse. Za zmínku stojí také to, že vydané sborníky mají vysokou úroveň, vycházejí jako knihy s vlastním ISBN. Esperantské texty přednášek jsou doplněny souhrny v angličtině, němčině a češtině.Sborník KAEST 2006 obsahuje také francouzské souhrny.

Na KAEST se scházelo přibližně čtyřicet až padesát odborníků. Zvláště v Dobřichovicích v příjemném „rodinném“ prostředí penzionu „Sokol“. Lze říci, že tradice AEST - KAEST už pevně zakořenila mezi evropskými odborníky-esperantisty. Na konferencích přednášely vědecké osobnosti s mnohaletou vědeckou zkušeností, ale dveře byly otevřeny také pro mladé odborníky. Organizačním motorem akcí KAEST je majitel a ředitel firmy KAVA-PECH, Petr CHRDLE. Editorem sborníku KAEST 1998 byl Miroslav MALOVEC, u ostatních akcí tuto úlohu převzal Zdeněk PLUHAŘ.
Ještě se zmiňme o tom, že konferencí AEST 2008 skončila druhá řada odborných setkání tohoto druhu. Od příští konference přebírá štafetu odborná organizace specializovaná hlavně na internetové projekty, jmenovitě E@I mailto:E@I (Edukado@Interreto mailto:Edukado@Interreto), kterou řídí p. Peter BALÁŽ. Je možno říci, že se organizace vrací na Slovensko, kde se uskutečnil roku 1978 vůbec první AEST, tj. kde stála jeho kolébka.

Zdeněk Pluhař, 2009


Zajímavosti
Obchodní podmínky
Tisk na přání

Tradiční akce
Naše knihy v knihkupectví Kosmas.cz