Eldonejo Eldono laŭ mendo Esperanto Aranĝoj Turisma servo
Serĉo
Aranĝoj
Kongresoj
Konferencoj
Seminarioj
Ĉeĥaj libroj
Lingva literaturo
Faka literaturo
Beletro
Esperantaj libroj
Lingva literaturo
Faka literaturo
Beletro
Korbo

KAEST 2006

Ĉeĥa Esperanto-Asocio kore invitas vin al konferenco.

 

Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko

okazonta en Dobřichovice (CZ)  2006-11-10/12

Pritraktotaj temoj:
La temo A (ĉeftemo): LINGVO KAJ INTERRETO
La temo B: STUDOJ EL DIVERSAJ FAKOJ

 

   

ENHAVO

   

Poznámka pro členy ČES a SKEF

La konferencejo

Pensiono SOKOL en Dobřichovice (proksime de Prago). Tie okazos kaj la prelegoj en ambaŭ sekcioj, kaj oni tie tranoktos kaj povos manĝi.


Prelegoj

La temo A

Marek BLAHUŠ (CZ): Unikodo – Esperanto de Interreto
Aida ČIŽIKAITĖ (LT) – Daiva ALIŪKAITĖ (LT): Uzo de nomoj en retbabilejoj: principoj de elekto
Pavla DVOŘÁKOVÁ (CZ): Multlingvaj tradukvortaroj en Interreto
Alla KUDRYASHOVA (RU): Lingvo de reta reklamado kaj marketingo
Clayton SMITH (CA) – Viliam BÚR (SK): E@I seminarioj - bona ŝanco por junaj esperantistoj
Viliam BÚR (SK): Internaciigo de komputilaj programoj

La temo B

Wera BLANKE (DE): Prapioniroj de nia faka lingvo
Detlev BLANKE (DE): Bibliotekoj kaj arkivoj - kelkaj problemoj
Jan WERNER (CZ): Ĉarpentistaj lignoligoj
Tibor KEPENCAY (SK): Traktado pri terminologio kaj koneksaj problemoj de bazaj grandoj de kvanto kaj kvalito
Josef HRON (CZ): Apliko de Esperanto en faka praktiko
Miroslav MALOVEC (CZ): Maŝinelementoj laŭ Ján Mužlay kaj Július Varinský
Jan NIEMANN – Lene NIEMANN (DK): Sermeq Kujalleq – kiel fariĝi parto de la Monda Heredaĵo
Rüdiger SACHS (DE): Medioprotektado en Afriko
Manfred WESTERMAYER (DE): Agendo 21 - Civitana Agado por Daŭrigeblo
Frank NITZSCHE (DE): Sciindaĵoj pri la klimato en laborĉambroj


Programo

vendredo 2004-11-10

13:00/16:00 La akceptejo funkcias
16:00/16:30 Oficiala malfermo de la konferenco
16:30/17:15 Wera BLANKE (DE): Prapioniroj de nia faka lingvo
17:15/18:00 Detlev BLANKE (DE): Bibliotekoj kaj arkivoj - kelkaj problemoj
18:00/19:30 Vespermanĝa paŭzo
19:30/20:15 Clayton SMITH (CA) – Viliam BÚR (SK): E@I seminarioj - bona ŝanco por junaj esperantistoj
20:15/21:00 Viliam BÚR (SK): Internaciigo de komputilaj programoj

sabato 2004-11-11

09:00/09:45 Marek BLAHUŠ (CZ): Unikodo – Esperanto de Interreto
09:45/10:30 Pavla DVOŘÁKOVÁ (CZ): Multlingvaj tradukvortaroj en Interreto
10:30/11:00 Antaŭtagmeza „kafopaŭzo“
11:00/11:45 Alla KUDRYASHOVA (RU): Lingvo de retaj reklamo kaj merkatiko
11:45/12:30 Aida ČIŽIKAITĖ (LT) – Daiva ALIŪKAITĖ (LT): Uzo de nomoj en retbabilejoj: principoj de elekto
12:30/14:00 Tagmeza paŭzo
14:00/14:45 Jan WERNER (CZ): Ĉarpentistaj lignoligoj
14:45/15:30 Tibor KEPENCAY (SK): Traktado pri terminologio kaj koneksaj problemoj de bazaj grandoj de kvanto kaj kvalito
15:30/16:00 Posttagmeza „kafopaŭzo“
16:00/16:45 Josef HRON (CZ): Novaj spertoj en la kompilado de la Granda Vortaro Ĉeĥa-Esperanta
16:45/17:30 Miroslav MALOVEC (CZ): Maŝinelementoj laŭ Ján Mužlay kaj Július Varinský
17:30/19:00 Vespermanĝa paŭzo
19:00/…….. Kunveno de ELFo // Libera programo

dimanĉo 2004-11-12

09:00/09:45 Rüdiger SACHS (DE): Medioprotektado en Afriko
09:45/10:30 Jan NIEMANN – Lene NIEMANN (DK): Sermeq Kujalleq – kiel fariĝi parto de la Monda Heredaĵo
10:30/11:00 „Kafopaŭzo“
11:00/11:45 Frank NITZSCHE (DE): Sciindaĵoj pri la klimato en laborĉambroj
11:45/12:30 Manfred WESTERMAYER (DE): Agendo 21 - Civitana Agado por Daŭrigeblo
12:30/13:00 Fermo de la konferenco

Alvoko por kontribuaĵoj

Aŭtoroj de la kontribuaĵoj estas petataj sendi siajn aliĝilojn kun titolo de la kontribuo kaj mallonga resumo (ne pli ol 50 vortojn) se eble plej frue, sed plej malfrue ĝis 2006-09-15. Ĝis 2006-09-30 ili estos informitaj, ĉu iliaj kontribuoj estis akceptitaj kaj ili ricevos pliajn informojn (ekz. pri maksimuma amplekso de la kontribuo, kio dependas de la nombro de aliĝintoj).

Laŭ la nombro de kontribuantoj la sekcioj traktos aŭ sinsekve aŭ paralele.

Post la kolokvo estos, jam tradicie, eldonita bonkvalita prelegokolekto kun la resumoj en la angla, germana kaj ĉeĥa lingvoj, ke la rezultoj de la kolokvo estu uzeblaj ankaŭ reklamcele inter fakuloj-neesperantistoj. En ĝi estos envicigitaj nur kontribuaĵoj elektitaj por persona prezento kaj efektive prezentitaj. Kontribuaĵoj de ne persone ĉeestintaj aŭtoroj estos envicigitaj nur esceptokaze, se la nivelo (kaj faka kaj lingva) konsiderinde altigos la nivelon de la konferenco kaj se la aŭtoroj pagos la konferencan kotizon. Ili sekve perpoŝte ricevos ĉiujn kolokvajn materialojn inkluzive la prelegokolektojn.


Partoprenkotizoj

KOTIZTABELO (ĉiuj prezoj en EUR (eŭroj)

 

ĝis 2006-08-15

ĝis 2006-09-30

pli poste

Landa kategorio laŭ UEA A B A B A B
Partoprenkotizo 30,- 15,- 36,- 18,- 40,- 20,-

La kotizoj inkluzivas preparon de la kolokvo, luon de salonoj, pliajn fiksajn kostojn, programkajeron kun resumoj de la prelegoj, libroforman prelegokolekton, sed ne tranoktojn, manĝaĵojn, ĉirkaŭkonferencan programon, nek asekuron, pri kiu ĉiu zorgu mem.

La partoprenantoj el la landoj, kiuj bezonas la invitleteron por ricevi la ĉeĥan vizon komprenu, ke ni sendos la invitleteron nur al tiuj, kiuj anticipe pagos la kotizon kaj ni neniukaze laŭpete mensogos (pri la datoj, pagitaj servoj, ktp.), do indikos en la invitletero precize tion, kio vere estos tiutempe antaŭpagita.

La partoprenkotizo ne estas repagebla, sed kaze de neĉeesto la aliĝinto ricevos poŝte ĉiujn materialojn inkluzive la prelegokolekton. Eventuale povas la aliĝinto transigi la pagitan kotizon, kun la rajto ricevi ĉiujn materialojn, al alia persono.

Honoraj membroj de UEA kaj ĈEA rajtas aliĝi senpage, tamen nur dum la unua periodo (ĝis 2006-08-15). Aliĝante pli malfrue ili jam perdos tiun avantaĝon kaj devos pagi la kotizon laŭ la tabelo de kotizoj.


Tranoktoj kaj manĝebloj

La pensiono disponas modestajn du- kaj kvarlitajn ĉambrojn, ĉiuj havas tamen proprajn duŝejon kaj necesejon. La komunaj manĝoj okazos en la manĝejo de la pensiono.
Prezoj de tranoktoj (en EUR)
Pensiono SOKOL unulita   dulita   kvarlita  
Prezo por unu persono kaj unu nokto   20,00 11,00 8,00

 Prezo por la kompleta pensio (de vendreda vespermanĝo ĝisdimanĉa tagmanĝo)        EUR 15,-


Kondiĉoj por pago kaj repago

La tranoktojn kaj manĝojn vi povas pagi samtempe kun la partoprenkotizo (tiel vi ŝparos la rezervokotizon kaj la duan ĝirokoston) aŭ vi povas pagi nerepageblan rezervo-kotizon EUR 8.- kaj la kostojn de la menditaj servoj vi povas pagi pli poste, tamen plej malfrue ĝis 2006-10-15.

Kaze de via neveno vi rericevos la pagon laŭ jenaj kondiĉoj: Se vi malaliĝos: ĝis 2006-09-30, vi rericevos la tutan pagon por tranoktoj kaj manĝo post depreno de EUR 8.-, ĝis 2006-10-08, 90 % minus EUR 8,-, ĝis 2006-10-28, 60 % minus EUR 8.-, ĝis 2006-11-09, 40 % minus EUR 8.-, dum la 1-a tago de la kongreso kaj pli poste: nenion.

Aliĝiloj

Vi povas aliĝi ankaŭ per la reta formularo.


La atingeblo de Dobřichovice

Dobřichovice troviĝas en la distanco 8 km de la limo de Prago (sudokcidente). Ĉiu aliĝinto ricevos anticipe la planon de Dobřichovice kun klara indiko de la pensiono Sokol kaj de la stacidomo, kaj kun la konsiloj, kiel atingi ĝin peraŭtomobile kaj pertrajne (inkluzive la aktualan trajnhoraron). Por via imago, la veturdaŭro pertrajna de la ĉefstacio Prago (Praha hl. n.) al Dobřichovice estas 30 min., de la stacio Praha-Smíchov 21 minutojn.

Pagmanieroj

Por ĉiuj pagoj bv. uzi unu el jenaj manieroj (ĉiukaze ne forgesu skribi kiel pago­kialon “KAEST”):

A) al la konto kape-p ĉe UEA

B) en Francio al la konto s-kape ĉe SAT en Parizo ;

C) per banko al Komerční banka Praha-Smíchov, indikante: IBAN:CZ3301000000273484740227BIC: KOMBCZPPXXX, aldonante la ĝirelspezojn;

D) per Eŭroĉeko, aldonante 1 % (min. EUR 10) por la bankelspezoj.

Solidara kaso:
En la solidara kaso/fonduso restas ankoraŭ certa sumo, kiu sufiĉus por subteni la ĉeeston de unu, maksimume du, fakulo(j) el nepagipovaj landoj. Se iu el la partoprenontoj, aŭ simpatiantoj, de KAEST volas subteni fakulojn el t.n. nepagipovaj landoj, ŝi/li povas tion fari per ajna monsumo por la solidara kaso. Eblas ankaŭ indiki la nomon de fakul(in)o, kiun oni volas subteni.

Language/Lingvo
 
Interesaĵoj
Kalendaro de Esperanto-aranĝoj 2006
Turisma servo
Informoj
Pliaj informoj pri Esperanto: www.esperanto.cz.

Tradiciaj aranĝoj