Cvičení a další materiály k učebnici Esperanto od A do Z

Procvičuj si esperanto

Úvod

Tato učebnice zachovává strukturu předchozích tří vydání naší učebnice Esperantem za tři měsíce. Proto je správně jako spoluautorka učebnice Esperanto od A do Z uvedena i manželka, přestože se na změnách a doplňcích nemohla zúčastnit (zemřela v roce 2000). Změnu názvu si vlasně vyžádali uživatelé, kteří oprávněně kritizovali název Esperantem za tři měsíce jako zavádějící a slibování něčeho, co je pro většinu lidí nesplnitelné. Slibovat nesplnitené a tedy podvádět jsme ale v žádném případě nechtěli. Jak je uvedeno v předmluvě k prvnímu vydání (viz str. 11), na název jsme neměli žádný vliv. Ale kritiku jsem přijal, a po dalším rozšíření slovní zásoby, čítanky, poslechových cvičení atd. jsem dílu dal nový název. Možná se objeví kritika, že je zase zavádějící, protože pod „od A do Z“, tedy od začátku do konce, by někdo mohl pochopit tak, že učebnice obsahuje veškerou slovní zásobu a rady, jak se vyjádří veškeré jazykové nuance. Proto hned vysvětluji, že tak to myšleno není. Konec abecedy znamená, že kdo učebnici projde je skutečně vybaven samostatně bez problémů využívat plnohodnotně jazyk a pokud narazí při jeho používání na jazykový problém, dokáže se s ním vypořádat.

Od třetího vydání Esperanta za tři měsíce uběhlo deset let a mnohé reality se opět změnily. Dalším rozvojem internetu je také mnohem větší možnost poslouchání rozhlasu i z míst tak odlehlých, jako třeba Čína nebo Brazílie. Navíc pomocí internetu je možné sledovat také spoustu videí a filmů, např. na www.youtube.com. Existuje nepřeberné množství internetových diskusních skupin na různá témata a nesčetně webových stránek v esperantu, často s bezplatným jazykovým kurzem (mezi nimi tři v češtině). Pro zájemce doporučuji otevřít si www.esperanto.cz, pokud se chcete dozvědět více o mládežnících mluvících esperantem, pak www.mladez.esperanto.cz.

Oproti původní učebnici tato doznala značných změn: vlastní učebnice je doplněna (lekce 1 až 60) o nové výrazy. Zcela přepracována je čítanka, stejně jako poslední část reálií.

Způsob studia za pomoci této učebnice závisí silně na předpokladech čtenáře, zejména jeho jazykových znalostech. Těm, kteří se marně pokoušeli naučit nějaký jazyk a dosud se žádným kromě své mateřštiny nedomluví, doporučuji zkusit to s esperantem. Pokud se mu budete skutečně věnovat, jsem si jist, že jej dokonale zvládnete, i pokud jste přesvědčeni, že na jazyky nemáte buňky. A pokud jste již zvládli jiný jazyk, zkuste to tím spíše, třeba si v učebnici jen listovat a číst – pravděpodobně vás to chytne a snadno se naučíte svému dalšímu jazyku.

Rád bych upozornil na to, co znalci kteréhokoliv cizího jazyka jistě znají, že není možné vždy překládat doslova, protože mnoho slov má několik různých významů. Toto se tím více projevuje u esperanta, které je mnohem jednoznačnější (výrazově přesnější) nežli jazyky národní, tedy i než čeština. Proto upozorňujeme často na nebezpečí při bezmyšlenkovitém překladu a uvádíme příklady různých významů českých vícevýznamových slov (homonym) a jejich překladů do esperanta podle kontextu celé věty.

Ještě chci poděkovat svým přátelům, kteří mi dodali potřebné podněty k změnám a pomohli pečlivým přečtením rukopisu nebo jeho části a dalšími radami, a to zejména těm, které jsem uvedl na straně 4.

Na úplný závěr prosím čtenáře, kteří se budou podle této učebnice učit a narazí na nějakou chybu (která při vší snaze mohla zůstat přehlédnuta), eventuálně mi budou ochotni sdělit své zkušenosti a podněty, které bych mohl využít při přípravě dalšího vydání, aby tak učinili na adresu nakladatelství. Za takovou případnou aktivitu předem děkuji.

V srpnu 2015

Petr Chrdle

Autoři

Licence Creative Commons
Pokud není uvedeno výslovně jinak, toto dílo i jeho jednotlivé části podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License.

Created by Katjo